سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

Certificate of Compliance (COC)

این گواهی درواقع تاییدیه انطباق کالا با پرفورما و استاندرادهای مورد نظر کشور مقصد می باشد معمولا کشورهایی که برای صادرات به انها گواهی COCالزام می باشد یه برنامه PVoC ازقبل تدوین کرده اند واز شرکت های بازرسی بین المللی معتبر مانند اینترتک,بیرو وریتاس و اس جی اس برای انجام مراحل تایید انطباق در کشور مبداء کمک می گیرند برای کالا در مبداء پس از انجام بازرسی توسط شرکت بازرسی تحت قرارداد با کشور واردکننده گواهی انطباق COC صادر می گردد.

گواهی انطباق برای صادرات به کنیا

درحال حاضر 4 شرکت بازرسی باموسسه استاندارد کنیا KEBS قرارداد بازرسی دارند INTERTEK, SGS, BV, CCIC

گواهی انطباق برای صادرات به مصر

درحال حاضر چندین شرکت بازرسی باGOEIC مصرقرارداد بازرسی COIدارند INTERTEK, SGS, BV, VGL

گواهی انطباق برای صادرات به عراق

درحال حاضر چندین شرکت بازرسی باCOQC عراق قرارداد بازرسی COCدارند INTERTEK & Geochem

گواهی انطباق برای صادرات به تانزانیا

درحال حاضر چندین شرکت بازرسی باTBS تانزانیا قرارداد بازرسی COCدارند INTERTEK & BV

گواهی انطباق برای صادرات به اوگاندا

درحال حاضر 4 شرکت بازرسی بامرکز استاندارد سازی اوگانداقرارداد بازرسی دارند INTERTEK, SGS, BV, CCIC

گواهی انطباق برای صادرات به کویت درحال حاضر چندین شرکت بازرسی با قرارداد بازرسی COIدارند INTERTEK, SGS, BV

گواهی انطباق برای صادرات به نیجر

درحال حاضر چندین شرکت بازرسی اداره استاندارد نیجر قرارداد بازرسی COCدارند INTERTEK, COTECNA & BV

گواهی انطباق برای صادرات به تانزانیا

درحال حاضر چندین شرکت بازرسی باTBS تانزانیا قرارداد بازرسی COCدارند INTERTEK & BV

گروه ارزیابان چابک