سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

تفاوت بین لوگوی CE و نشان ساختگی صادرات چین به معنی China Export

متاسفانه بسیاری از گواهی نامه های صادر شده توسط CB ها در ایران که آن را به گواهی نامه های انطباقی  مشهور کرده اند به جای استفاده از نشان واقعی سی ای از لوگوی

China Expert در گواهی استفاده شده و این موضوع نشانگر عدم دقت به مفاهیم اولیه تنظیم اظهار نامه انطباق طبق قوانین اتحادیه اروپا می باشد