پروژه ها

خدمات W.W.Bروسیه

خدمات W.W.Bروسیه

شرکت وردواید بریج این شرکت یک شرکت بازرسی وانطباق کالا مطابق با مقررات EAC در روسیه می ...
Project Two

Project Two

Objectives of the project: Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet ...
خدمات W.W.Bروسیه

خدمات W.W.Bروسیه

شرکت وردواید بریج این شرکت یک شرکت بازرسی وانطباق کالا مطابق با مقررات EAC در روسیه می ...
Project Four

Project Four

Objectives of the project: Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet ...
اخذ گواهی OIML

اخذ گواهی OIML

OIML چیست؟ سازمان بین المللی قوانین اندازه شناسی قراردادهای بین المللی است که اهداف آن استفاده از ...
Project Three

Project Three

Objectives of the project: Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet ...
پروژه سه

پروژه سه

اهداف طرح: فاز ۱: دستبیابی به تولید ۵۰ هزار بشکه نفت و تزریق ۷۰ میلیون فوت مکعب ...
Project one

Project one

Objectives of the project: Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet ...
پروژه یک

پروژه یک

اهداف طرح: فاز ۱: دستبیابی به تولید ۵۰ هزار بشکه نفت و تزریق ۷۰ میلیون فوت مکعب ...