هنگام صادرات و واردات کالا حضور شرکتهای بازرسی کالا در تجارت بین المللی ضرورت می یابد.

بازرسی پیش از حمل
بازرسی پیش از حمل کالا یا PSI یا بازرسی در مبدا یکی از مرسوم ترین بازرسی های کالا به حساب می آید.
بازرسی پیش از حمل کالا عبارت است از هرگونه کنترل، نظارت، بررسی، بازبینی، آزمایش، نمونه برداری، اندازه گیری و عملیات مشابه که در مورد کیفیت و کمیت و بر حسب سایر موارد خصوصیات کالا، به منظور تعیین مطابقت آنها با شرایط قراردادی و یا مشخصات از پیش تعیین شده و نهایتاً می تواند به صدور گواهینامه بازرسی منجر شود

COI مخفف CERTIFICATE OF INSPECTION می باشد که برای بازرسی کالادر مبداء توسط شرکتهای بازرسی معتمد انجام می شود.در امر  واردات کالا  وجود شرکتهای بازرسی در سطح بین المللی ضرورت میابد. در ایران شرکتهای متنوع بازرسی کننده کالا وجود دارد که کار بازرسی کالا را انجام می دهند. در میان کالاهای وارداتی کالاهایی وجود دارند که دارای استاندارهای اجباری هستند که طبق تعرفه کالا و نظر سازمان استاندارد جهت ترخیص وارداتی شرایط بازرسیCOI آنها اجباری است و خریدار وظیفه دارد شرکت بازرسی کننده را معرفی کند و هزینه بازرسی را به عهده گیرد.

بازرسی COC یا بازرسی انطباق انواع مختلفی داشته که بنابر نوع قرار داد کشور مقصد که با شرکت بازرسی کننده منعقد می گردد شیوه های مختلفی را ذدارا می باشد اما همگی از یک رویه کلی اقتباس شده است عموما شرکتهای بازرسی بین چند ملیتی عهده دار اینوع بازرسی می باشند ازقبیل SGS-INTERTEK-BV-TUVودیگر اینگه مشخصات کالای مشمول بازرسی از قبل تعیین شده است و بازرسی شامل انطباق کالا از نظر کیفی -کمی و مارکین با استاندارد کشور مقصد می باشد مهمترین این نوع بازرسی ها به شرح زیر است:

بازرسی PVoc عراق طبق برنامه انطباق با استاندراد های IQSعراقی توسط شرکتهای بازرسی بین المللی

بازرسی PVoc کنیا  طبق برنامه انطباق با استاندراد های KS کنیا  توسط شرکتهای بازرسی بین المللی

بازرسی PVoc تانزانیا  طبق برنامه انطباق با استاندراد های تانزانیا  توسط شرکتهای بازرسی بین المللی

بازرسی GSO مارک  طبق برنامه انطباق با استاندراد های GCCعربی توسط شرکتهای بازرسی بین المللی

بازرسی CCC چین طبق برنامه انطباق با استاندراد های کشورچین توسط شرکت بازرسی دولتی چین CCIC