استاندارد های عراق استاندارد های کنیا استاندارد های تانزایا

IQS1234

IQS2324

IQS3345

KS1888

KS2236

KS4353

1

1

1

1

HSE پلان نظامنامه HACCP&GMP HACCP پلان

طرح HSE مربوط به یک پروژه استزمانی که یک پروژه درشرف طراحی و اجرا باشد، همانگونه که قسمتهای فنی پروژه طراحی میگردد، نکات ، الزامات ، فرایندها و ساختار مرتبط با ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست نیزدر قالب HSE Plan تهیه و تدوین میگردد.

در نظامنامه كيفيت و ایمنی به روشهاي اجرايي PRP ها و OPRPها و طرح HACCP اشاره و ارجاع شده

طرح HACCP یاطرح تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ، یک سیستم بین المللی شناخته شده برای کاهش ریسکهای ایمنی مواد غذایی است.

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

©تمامی حقوق متعلق به وب سایت کارگزاران ارزیابی چابک می باشد.