سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

مشاوران ارزیابان توسعه کیفیت ساحل
Bright Seashore
ثریا سرت
برخی پروژه های مشترک با ماتوس

گروه لپ لپ

مشاوره در انطباق با الزامات کشور عراق جهت اخذ گواهی نامه بازرسی از شرکت اینترتک اینترنشنال

اتحادیه صادر کنندگان آبزیان ایران

پروژه مشاوره آموزش سیستم های ASC/MSC وانجام مراحل عضویت اتحادیه در IFOAM با همکاری ماتوس

شرکت آبزی نگین فریدونشهر

پروژه مشاوره آموزش سیستم های ایمنی و ردیابی غذا در حوزه آبزی پروری و انجام مراحل عضویت این مجموعه در IFOAM با همکاری شرکت ماتوس

مشاور :خانم مهندس جعفری از شرکت ماتوس

مشاور :خانم مهندس جعفری از شرکت ماتوس

مشاور :خانم مهندس جعفری از شرکت ماتوس

برخی پروژه های مشترک با ثریا سرت

شرکت فرانور گستر جنوب

مشاوره در انطباق با الزامات اتحادیه اروپا در دایرکتیو LVD و اخذ سی ای مارکینگ اورجینال از نوتیفای بادی یونانی EBETAM

همکاری با آکادمی آموزشی ثریا سرت

مرکز آموزش موسسه ثریا سرت با همکاری گروه ارزیابان چابک توانایی برگزاری دورهای سرممیزی ایزو با اعتبار اگزمپلار گلوبال و نیز دور ه های محصول ارگانیک اروپا و استاندراد آبزی پروری ASC/MSC در شیراز را ایجاد نموده است

شرکت آبزی نگین فریدونشهر

پروژه ارزیابی و ممیزی سیستم های ایزو 9001 و HACCP که در نهایت منجر به اخذ گواهی نامه از موسسه QSI ترکیه با اعتبار تورکاک گردید